جهت پیگیری آخرین تغییرات ایجاد شده در هر یک از مباحث مقررات ملی ساختمان ، به سایت دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان ساختمان مراجعه نمایید .