هادیها و محاسبات مربوطه

 

 • تعاریف – مقدمات و اصطلاحات
 • روشهای انتقال انرژی الکتریکی
 • انواع هادیها
 • استاندارد مربوط به هادیها
 • سظح مقطع عادیها
 • عوامل موثر در انتخاب هادیها
 • شرایط و نکات اجرایی کابل کشی(زمینی – هوایی)
 • اصول وروشهای نصب هادی
 • عوامل موثر در جریان دهی هادی
 • محاسبات کابل و افت ولتاژ
 • تاثیر شرایط محیطی بر محاسبات کابل
 • بررسی هادیهای استفاده شده در مخابرات و سیستمهای کامپیوتری
 • نکات مهم و کلیدی کابل و محاسبات
 • حل مسایل مرتبط با محاسبات کابل
 • نکات لازم کابل و کابل کشی در نشریه ۱۱۰
 • نکات مهم مبحث ۱۳ در خصوص هادیها
 • نکات اساسی محاسبات کابل جهت آزمون
 • تشریح تستهای طبقه بندی سالهای گذشته
 • جداول – نمودارها و نقشه ها