توان و اصلاح ضریب توان

 • تعاریف و اصطلاحات
 • انواع توان( اکتیو – راکتیو- ظاهری)
 • اصلاح ضریب توان
 • روشهای اصلاح ضریب توان
 • خازن
 • دلایل استفاده از خازن
 • مزایای اصلاح ضریب قدرت
 • جبرانسازی و انواع و روشهای آن
 • فرمولهای محاسبه خازن
 • هارمونیک و انواع آن
 • بانک خازن
 • انواع بانک خازن از نظر فیوز گذاری
 • تفاوت بانکهای خازنی
 • رگولاتور
 • بررسی صرفه جویی در صورت استفاده از خازن
 • اتوماسیون بانکهای خازنی در شبکه
 • نکات لازم جبرانسازی در نشریه ۱۱۰
 • نکات مهم مبحث ۱۳ در خصوص جبرانسازی و توان
 • نکات لازم توان و اصلاح ضریب قدرت جهت آزمون
 • تستهای طبقه بندی سالهای گذشته توان و اصلاح ضریب قدرت