سیستمهای اتصال زمین

 

 • تعاریف و مقدمات و اصطلاحات
 • حفاظت مستقیم و غیر مستقیم
 • انواع سیستمهای اتصال زمین
 • الکترود زمین
 • مقاومت زمین
 • انواع اتصال زمین در پستهای برق
 • اتصال زمین و بدن انسان
 • روشهای حفاظت در برابر انواع تماس
 • همبندی و روشهای آن
 • سطح مقطع سمهای حفاظتی
 • جاه ارت
 • محاسبات مقاومت زمین
 • صاعقه –اثرات و راهکارهای مربوطه
 • نکات لازم اتصال زمین در نشریه ۱۱۰
 • نکات مهم مبحث ۱۳ در خصوص اتصال زمین
 • نکات اساسی اتصال زمین جهت آزمون
 • تستهای طبقه بندی سالهای گذشته اتصال زمین
 • جداول – نمودارها و نقشه ها