آسانسور و پله برقی

 • تعاریف – مقدمات و اصطلاحات
 • انواع آسانسور
 • بررسی متعلقات آسانسور
 • اسانسورهای هیدرولیکی
 • مزایا و معایب اسانسورهای هیدرولیکی
 • اسانسورهای کششی
 • مزایا و معایب آسانسورهای کششی
 • بررسی سیستمهای حفاظتی آسانسور
 • سیستم کنترل آسانسور
 • چاه آسانسور
 • نکات لازم در خصوص چاه آسانسور
 • موتورخانه
 • روشنایی چاه و موتورخانه و آسانسور
 • پله برقی و پیاده رو متحرک
 • محاسبات پله برقی و پیاده رو متحرک
 • نکات مهم و کلیدی آسانسور و پله برقی
 • حل مسایل مرتبط با آسانسور و پله برقی
 • نکات لازم آسانسور و پله برقی در نشریات
 • نکات مهم مبحث ۱۳ در خصوص آسانسور و پله برقی
 • نکات اساسی آسانسور و پله برقی جهت آزمون
 • تستهای طبقه بندی سالهای گذشته
 • جداول – نمودارها و نقشه ها