تدریس خصوصی از راه دور توسط  Skype  برای مهندسین گرامی امکان پذیر است .
skypetad-jpgriskhososi